ÖZÇELİK-İŞ’TEN İSDEMİR ÇALIŞANLARI VE KAMUOYUNA ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Özçelik-İş Sendikası Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada; “Bazı şahıs ve mahfiller tarafından Yargıtay 9.HD’nin temyiz incelemesinden geçerek kesin hüküm halini almış bir konuda İsdemir Çalışanları ve kamuoyunu yanıltmaya/gerçek dışı algı oluşturmaya yönelik bir takım beyan ve açıklamalarda bulunulduğu görülmektedir.

İsdemir çalışanları ve ilgili kamuoyunun gerçek bilgilerle aydınlatılması bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.

1.Bilindiği üzere İsdemir A.Ş.’de uygulanmakta olduğu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdiği 31.12.2014 sonrasında yaşanan sendikal rekabet ve işverenliğin itirazı nedeniyle yaklaşık 3 yıl süreyle sendikamızca TİS yetkisi alınamamıştır.

2.Yargısal süreç ancak ve ancak 2017 yılı sonlarında tamamlanabilmiş ve TİS yetkisinin alınabilmesi mümkün olabilmiş, üyelerimizce de paylaşılan ve değerlendirilen yargılamada izah edilen/ortaya konulan nedenler/zorunluluklar çerçevesinde 01.01.2018-31.12.2020 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

3.Sonraki aşamada eski bir İsdemir AŞ çalışanı tarafından toplu iş sözleşmesinin geriye yürürlü olarak imzalanmadığından /bu durumun mevzuata ve hukuka aykırılık oluşturduğundan bahisle Özçelik-İş Sendikası aleyhine maddi ve manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır.

Ankara 4.İş Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucunda iddia -savunma ve dosya kapsamına nazaran anılan şekilde toplu iş sözleşmesi imzalanmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek, gerekçeleri de ortaya konulmak suretiyle davanın haksız olduğundan bahisle davacı taleplerinin REDDİNE karar verilmiştir. (Ankara 4. İş Mah. 2022/219 E, 2023/456 K)

Davacı vekili söz konusu kararın isabetli olmadığı iddiasıyla bu defa istinaf başvurusunda bulunmuş, istinaf incelemesini yapan Ankara BAM, 7.HD.2023/1839 E-3697 K sayılı ilamıyla davacı taleplerini reddeden ilk mahkeme kararında herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu sonucuna varmak suretiyle davacı tarafın istinaf başvurusunu esastan REDDETMİŞTİR.

Davacı taraf bununla yetinmemiş bu defa anılan kararın bozulması talebiyle temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay’a başvurmuştur. Daha önce ilk derece mahkemesi ve BAM HD: de olduğu gibi Yargıtay özel dairesi de davacının temyiz itirazlarının haksızlığına işaretle temyiz itirazlarını REDDETMİŞ ve kararı ONAMIŞTIR.
(Yargıtay 9.HD. 2023/21020 E, 2024/1702 K)

4.Söz konusu ONAMA kararıyla yargısal süreç sona ermiş olmasına ve yargı kararlarının sadece hüküm bölümünün hukuken bağlayıcılığı bulunmasına karşın tarafımızca herhangi bir tespit ve değerlendirmeye tabi tutulmamasına rağmen gerekçe bölümünde her nasılsa yer aldığı görülen bir takım ibarelere yönelik olarak tarafımızca maddi hata itirazında bulunulmuştur.

Söz konusu maddi hata itirazımızı inceleyen Yargıtay özel dairesi maddi hata itirazımızı usulen reddederken (çünkü yargısal süreç zaten daha önce sendikamız lehine sonuçlanmış ve kesinleşmiş olup, maddi hata itirazımız hükmün sonucuna değil, gerekçede her nasılsa yer verilen bazı ibarelere ilişkin ve yöneliktir) maddi hata dilekçemizde belirtildiği üzere ONAMA ile sonuçlanan temyiz incelemesinde /Yargıtay ilamında davacının reddedilen alacak taleplerine ilişkin hukuki durum dışında başkaca bir tespit ve değerlendirmeye yer verilmediğine işaret edilmek suretiyle konuya bu yönüyle de açıklama getirilmiş/Yargıtay ilamının bu anlama geldiğine ve bu çerçevede anlaşılması gerektiğine de işaret edilmek suretiyle bu konudaki istem reddedilmiştir ki (Yargıtay 9.HD. 2024/6883-9066) bunun anlamı işbu Yargıtay incelemesi ve ilamında davacı tarafından açılan alacak davası dışında herhangi bir tespit ve incelemeye yer verilmediği/tespit ve incelemenin bulunmadığının belirtilmesinden ibarettir.

5.Hukuki çerçevede yapılacak objektif bir değerlendirmeyle davacı tarafın maddi-manevi tazminat alacak taleplerinin reddine ilişkin yargısal süreç Yargıtay 9.HD’nin temyiz incelemesinden de geçmek suretiyle tamamlanmış ve kesinleşmiştir. Anılan Yargıtay ilamında davacının alacak isteminin reddine ilişkin hukuki durum dışında, başkaca bir konuda herhangi bir tespit veya değerlendirme yapılmamış/yer verilmemiştir.

Bunun dışındaki asgari bir hukuk bilgisi ve objektif bir değerlendirme ile anılan Yargıtay ilamından olmayacak anlamlar çıkarma ve iddialarda bulunma, gerçek dışı ve yanıltıcı algı oluşturma çabaları eninde sonunda mahcubiyetle sonuçlanmaya mahkumdur.

İsdemir çalışanları ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

                                       

Leave a Reply

Your email address will not be published.