İskenderun Belediye Meclisi Toplandı

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere İskenderun Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Fatih Başkanlığında toplandı. 13 maddelik gündem maddesini karar bağlayan İskenderun Belediye Meclisi, gündem maddesi içerisinde bulunan İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Belediye Encümeninde görev yapacak üyeler de belirlendi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Başkanlığında toplanan beleidye meclisi gündemde bulunan maddeleri görüştü. Gündem maddeleri arasında bulunan  İmar Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi sonucu İmar Komisyonuna Erdem Ünlüçetinkaya ,Mecit Boğusoğlu ve Emir Selim Yazar seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi sonucu yapılan oylamada Mikail Yıldırım, Mehmet Ünivar ve Gülden Özdemir seçildi. Belediye Encümeninde görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi, sonucu yapılan oylamada Adnan Mursaloğlu, İsa Sarraçoğlu ve Erdal Keleş oy çokluğu ile Encümen üyesi olarak seçildi.

Gündem maddeleri ve alınan kararlar şöyle oldu;         

1- İskenderun Belediyesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların, Şevre ve Barıştepe Mahallelerinde, Fransız ve Mevzi Memleket koordinat sistemi ile yapılan dönüşüm sonucu oluşan mükerrer parsellerin iptal edilmesi, çakışık alanlarda bulunan, Belediyemizce satışı yapılan taşınmazların, eski Belediye Encümenince alınmış kararlarının da göz önünde bulundurularak, çakıştırma sonucunda mükerrer olup, iptal edilecek parsellere, yeni Encümen kararı alınarak, bedelsiz olarak tashihi hususunun Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu,oy birliği ile kabul edildi.

2- Belediyemizin 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi,oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verildi.

4- İmar Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi sonucu İmar Komisyonuna Erdem Ünlüçetinkaya ,Mecit Boğusoğlu ve Emir Selim Yazar seçildi.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi sonucu yapılan oylamada Mikail Yıldırım,Mehmet Ünivar ve Gülden Özdemir seçildi.

6- Belediye Encümeninde görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi, sonucu yapılan oylamada Adnan Mursaloğlu, İsa Sarraçoğlu ve Erdal Keleş oy çokluğu ile Encümen üyesi olarak seçildi.

7- İskenderun Belediye Başkanlığı Hasta Nakil Ambulansı Yönetmeliğinin meclisçe görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi,oy birliği kabul edildi.

8- İskenderun Kocatepe, Barbaros, Mustafa Kemal ve Modernevler Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev almak için daha önceden seçilen bilirkişilerin yerine yeni bilirkişilerin seçilmesi gerekli olup, söz konusu kişilerin yenileri ile değiştirilerek bilirkişi olarak kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere seçilmeleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.

9- İskenderun Değirmendere Mahallesinde bulunan alanın “Depolama Alanı ve 10 Metrelik Taşıt Yolu’’ olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gerekli Meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,komisyona sevk edildi.

10- İskenderun İlçesinde bulunan yaklaşık 7450 Hektar Alanda 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi hakkında Meclis tarafından gerekli görüşün alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,komisyona sevk edildi.

11- İskenderun Karayılan Mahallesi 1291 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alana yönelik Tosyalı Demirçelik A.Ş. Depolama Alanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine yönelik kurumumuz (İskenderun Belediyesi) görüşü hakkında gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, imar komisyonuna havale edildi.

12- Toplantı başında gündeme alınmasına karar verilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

13- Toplantı başında gündeme alınmasına karar verilen Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İskenderun Belediye meclis, gündem maddelerindeki konuları görüştükten sonra, 5 Nisan Salı Günü Saat 15.00’da toplanmak üzere toplantı sona erdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.